Smart or lazy?

Smart or lazy?

Hoe ik het 100 dagen project volhoud

Afgelopen jaren heb ik me regelmatig afgevraagd of ik ook zou meedoen aan het 100 dagen project. Het leek me erg leuk maar ik zag veel kunstenaars bezig met behoorlijk tijdrovende projecten en dat weerhield mij ervan om ermee te beginnen.

Het 100 dagen project is een wereldwijd kunstproject dat online plaatsvindt. Ik ken het via kunstenaars die ik op Instagram volg. Ieder jaar doen duizenden mensen mee die 100 dagen achter elkaar iets creatiefs doen. Dit kan van alles zijn; schilderen, tekenen, collage, schrijven, borduren, quilten, koken, bakken, noem maar op.

Dit jaar kwam ik, in de week voor dat het losbarstte, op een idee dat me vooral aanspraak om de praktische uitvoerbaarheid ervan. Ik zou 100 dagen lang, iedere dag een met de hand genaaide naad maken. Dit leek me overzichtelijk en haalbaar. Ik startte met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en begon aan het project zonder al te veel verwachtingen. Inmiddels ben ik al bij dag 75 en ik denk dat ik de eindstreep wel ga halen.

How I keep up with the 100 days project

Over the past few years, I have regularly wondered if I would also join the 100 days project. It seemed like a lot of fun but I saw many artists working on quite time-consuming projects and that kept me from starting myself.

The 100 days project is a global art project that takes place online. I know about it through artists I follow on Instagram. Every year, thousands of people participate, doing something creative for 100 days in a row. This can be anything; painting, drawing, collage, writing, embroidery, quilting, cooking, baking, you name it.

This year, the week before it began, I came up with an idea that particularly appealed to me for its practicality. I would make a hand-sewn seam for 100 days, every day. This seemed manageable and achievable. I started with a healthy dose of curiosity and began the project without too many expectations. I have now reached day 75 and I think I will make it to the finish line.

4 tips om vol te houden

1. Minimale inspanning

Ik koos voor minimale inspanning per dag. Dit klinkt niet erg uitdagend maar het is wel de belangrijkste reden waarom ik nog meedoe. Ik heb een creatieve handeling gekozen die ik in heel weinig tijd kan realiseren. Het maken van een naad kost me namelijk niet meer dan 5 minuten. Twee stofjes kiezen, een draad in de naald en 5 minuten later is het klaar. Omdat het zo weinig tijd kost kan ik makkelijk een dag inhalen of vooruit werken als dat nodig is.

2. Verander mee

Verder is het belangrijk om je project mee te laten veranderen met je ideeën. Na een dag of 15 realiseerde ik me dat ik weliswaar de hashtag #eennaadperdag had gekozen, maar dat het eigenlijk niet over het maken van een naad ging in mijn project. Ik was meer bezig met welke kleuren stof ik tegen elkaar aan plaatste en met welke kleur garen ik de lapjes aan elkaar naaide. Het ging dus eigenlijk over kleur! Toen ik dit ontdekte, ontsloeg het me van de verplichting om te experimenteren met allerlei naden en vooral lekker door te gaan met het kiezen van gekleurde lapjes. Een paar keer in het proces heb ik mijn aanpak veranderd, meestal om het geheel een beetje nieuw elan in te blazen.

3. Negeer je innerlijke criticus

Negeer negatieve gedachten. Veel momenten tijdens het project heb ik last gehad van mijn innerlijke criticus, die vooral vond dat mijn project saai was en weinig uitdaging kende. Mijn advies is om deze gedachten grotendeels te negeren, alhoewel ze soms ook de aanleiding waren om een kleine verandering aan te brengen.

4. Schrijf!

Beschrijf (af en toe) wat je doet en je gedachten daarover in een schrift of dagboek. Dit hielp me om te realiseren dat negatieve gedachten onderdeel zijn van het geheel en dat doorgaan met het project, me nieuwsgierig en open opstellen naar waar ik mee bezig was, me het beste hielpen om verder te gaan.

4 tips to keep up

1. Minimal effort

I opted for minimal effort per day. This does not sound very challenging but it is the main reason why I am still participating. I chose a creative act that I can achieve in very little time. In fact, making a seam takes me no more than 5 minutes. Choose two fabrics, thread a needle and 5 minutes later it’s done. Because it takes so little time, I can easily catch up a day or work ahead if needed.

2. Allow change

Furthermore, it is important to let your project change with your ideas. After about 15 days, I realised, that although I had chosen the hashtag #oneseamaday, my project wasn’t actually about making a seam. I was more concerned with the colours of fabric I used and had placed against each other and what colour of thread I used to sew the patches together. So it was actually about colour! When I discovered this, it relieved me from the obligation to experiment with all kinds of seams and, above all, to go ahead and choose different colours of fabric. A few times in the process I changed my approach a little, most of the time to enable some new energy in the project.

3. Ignore your inner critic

Ignore negative thoughts. Many times during the project, I suffered from my inner critic, who mainly thought that my project was boring and lacked challenge. My advice is to ignore these thoughts for the most part, although sometimes they were the trigger to make a small change.

4. Write!

Write (occasionally) about what you are doing and your thoughts about it in a notebook or journal. This helped me realise that negative thoughts are part of it all and that continuing with the project, being curious and open about what I was doing, helped me best to move forward.

Slim of lui?

Is op deze manier meedoen aan het 100 dagen project slim of lui? Daar valt natuurlijk over te discussiëren. Ik vind het vooral leuk dat ik heb meegedaan. Het is nog niet volbracht, maar het heeft me al wel wat opgeleverd.

  • Ik heb nieuwe bouwstenen voor later werk gemaakt
  • Ik heb ontdekt dat met regelmatig kleine stapjes zetten ik soms meer kan dan ik denk.
  • Ik heb nieuwe ideeën gekregen.
  • Misschien, als ik wat langer doorga, heb ik straks een aantal kleinere werken gerealiseerd.

Ik vind dit bij elkaar nu al een mooi resultaat!

Vond je het leuk om dit te lezen, dan vind je het misschien ook wel leuk om over mijn scrapconstructions te lezen.

Wil je meer weten over mijn ontdekkingsreis in het maken van textielkunst, dan kun je je ook abonneren op mijn (onregelmatige) nieuwsbrief.

Smart or lazy?

Is participating in the 100-day project in this way smart or lazy? Of course, that is open to debate. Most of all, I like the fact that I participated. It is not yet accomplished, but I have already gained some insights.

  • I have created new building blocks for later work.
  • I have discovered that with regular small steps I can sometimes do more than I think.
  • I have gained new ideas.
  • Maybe, if I keep going a bit longer, I will have added some smaller pieces to my collection.

All together, I think this is already a great result!

If you enjoyed reading this, you might also like reading about my scrapconstructions.

If you want to know more about my journey of discovery in making textile art, you can also subscribe to my (irregular) newsletter.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.