Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website foundfabric.com. Deze website dient als online portfolio en contactpagina voor Barry Passchier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe gebruiken wij verzamelde gegevens?

Diensten
Wanneer je een bericht achterlaat of je inschrijft voor de nieuwsbrief op deze website vragen we je om persoonsgegevens (naam en emailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om je vragen te beantwoorden of de nieuwsbrief te kunnen verzenden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

www.foundfabric.com

Weijland 38

2415BC Nieuwerbrug aan den Rijn

Nederland

barry@foundfabric.com

Laatst bewerkt op 2024-03-12

We are aware that you put your trust in us. We see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we let you know what information we collect when you use our website, why we collect this information and how we use it to improve your user experience.

This privacy policy applies to the foundfabric.com website. This website serves as an online portfolio and contact page for Barry Passchier. We are not responsible for the privacy practices of other sites and resources. By using this website, you signify your acceptance of the privacy policy.

We respect the privacy of all users of this website and ensure that the personal information you provide is treated confidentially.

How do we use collected data?

Services

When you leave a message or subscribe to the newsletter on this website, we ask you to provide personal data (name and email address). This data is used to answer your questions or send the newsletter. The data will be stored on our own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data in our possession.

Communication

When you send e-mail or other communications to us, we may store those communications. Sometimes we will ask you for personal data relevant to the situation at hand. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on our own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data in our possession.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy.

Third Parties

The information is not shared with third parties with the exception of web applications that we use for the purpose of our web store. This data will only be used for the purpose of the application and will not be distributed further. Furthermore, in some cases the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and features on this site. Any adjustments and/or changes to this site, may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

Choices for personal information

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete any personal information provided to us at any time.

Adjust/unsubscribe newsletter service

At the bottom of each mailing you will find the option to modify your information or to unsubscribe.

Change/unsubscribe communication

If you want to modify your data or have yourself removed from our files, please contact us. See contact details below.

Disabling cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function correctly if cookies are disabled in your browser.

Questions and Feedback

We periodically check for compliance with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

www.foundfabric.com

Weijland 38

2415BC Nieuwerbrug aan den Rijn

Nederland

barry@foundfabric.com

Laatst bewerkt op 2024-03-12